In het Seizoen 1992 - 1993 is er voor het eerst een vrijwilliger van het jaar verkozen. Dit is ondertussen een traditie geworden binnen de vereniging. De Vrijwilliger van het jaar wordt bekent gemaakt tijdens de jaarlijkse vrijwilligers avond van RWB

Hieronder een overzicht van de vrijwilligers die deze prijs hebben gewonnen door de jaren heen.

 

Seizoen

RWB-er van het jaar

1992 - 1993

Johan Kuijsten

1993 - 1994

Kees Kuijsten

1994 - 1995

Tiny Bergmans  †

1995 - 1996

Sjaak Didden

1996 - 1997

Carola Bruurmijn

1997 - 1998

Mari Kraneveld

1998 - 1999

Anthony Bruurmijn

1999 - 2000

Kees Klijn

2000 - 2001

Lau Snels

2001 - 2002

Frans Moonen

2002 - 2003

Bas Bruurmijn

2003 - 2004

Wout van Zelst

2004 - 2005

Bep Moonen

2005 - 2006

Ed Boertje

2006 - 2007

Joop Kuijsten

2007 - 2008

Cor Pulles

2008 - 2009

Wietske Balkenende

2009 - 2010

Foort Cové 

2010 - 2011

Sjan Kraneveld

2011 - 2012

Paul Timmermans

2012 - 2013

Theo van Osch

2013 - 2014

Jan Bergmans

2014 - 2015

Sjaak Timmermans

2015 - 2016

Nicky Ligtvoet

2016 - 2017

Dick van der Schans  †

2017 - 2018

Alexander de Peffer

2018 - 2019 Pierre Schalken
2019 - 2020  Geen vrijwilliger van de jaar door Corona
2020 - 2021 Geen vrijwilliger van de jaar door Cornona
2021 - 2022 Berry Bruurmijn
2022 - 2023 Stephan de Man 
2023 - 2024  

 

 

 

 
Contact met Voorzitter Technische Commissie Jeugd:Foort Cove
 

NIEUWE CLUBSCHEIDSRECHTERS GEZOCHT.
Het aantal vrijwilligers om wedstrijden te fluiten is bij RWB de laatste tijd door blessures behoorlijk gedaald. Met een vereniging die daarnaast ook nog groeiende is wordt het dus steeds moeilijker om er voor te zorgen dat we elke week op alle wedstrijden scheidsrechters hebben.
Er is op dit moment dus een behoorlijke behoefte aan nieuwe clubscheidsrechters.
Wil jij je inzetten voor de vereniging en af en toe een wedstrijdje fluiten, meld je dan bij Mari Kraneveld (06) 40 10 54 34 of Bas Bruurmijn (06) 21 57 16 16. Voor het fluiten van een wedstrijdje krijg je na de gefloten wedstrijd meteen de vrijwilligersvergoeding uitbetaald.
Hierbij dan ook een verzoek aan alle leiders/aanvoerders om vooraf al rekening te houden met het feit, dat er niet iedere zaterdag of zondag een scheidsrechter voor jullie klaar staat en dat iemand van het team eventueel zelf zal moeten fluiten.
Voor komend seizoen hebben zich inmiddels 3 personen opgegeven voor de BOS (Basis Opleiding Scheidsrechters) cursus maar we zijn op zoek naar meerdere personen die deze cursus willen volgen zodat we de cursus bij RWB kunnen laten plaatsvinden, voor de BOS cursus kun je contact opnemen met Mari Kraneveld.

Privacyverklaring RWB    25 Oktober 2018 versie 1.2

Voetbalvereniging RWB, gevestigd aan de Gaard 1, 5146AW te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de secretaris van RWB is de functionaris gegevensbescherming van RWB te benaderen. Onze secretaris is te bereiken via het e-mailadres: Secretaris RWB

RWB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RWB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RWB verwerkt persoonsgegevens omdat je lid, vrijwilliger, in loondienst of sponsor bent van onze voetbalvereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres(en)

- Nationaliteit

- Pasfoto (digitale spelerspas)

- KNVB nummer

- Huidige voetbalvereniging (in geval van overschrijving naar RWB)

- Soort lidmaatschap

- Naam vorige Club (ingeval van overschrijving naar RWB)

- Bankrekeningnummer inclusief machtiging voor incasso

Van sponsoren worden naast de bedrijfsgegevens (betreft geen persoonsgegevens) alleen de voor- en achternaam en het e-mailadres verwerkt.

In geval dat het lid minderjarig is (Minderjarigen zijn zij, die de leeftijd van zestien jaren niet hebben bereikt) en/of het lid niet beschikt over een eigen telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer, kan RWB de volgende persoonsgegevens van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger vragen.

Als lid van onze vereniging ben je tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Ten behoeve van dit lidmaatschap worden onder meer NAW gegevens verstrekt aan de KNVB. De bond gebruikt je gegevens indien je deelneemt aan de KNVB competities en om je eventueel informatie over de activiteiten van de bond toe te sturen. Voor meer informatie over de privacy statement van de KNVB  ga naar:  https://www.knvb.nl/info/3043/privacy  

KNVB slaat ook gegevens op die niet door RWB zijn verzameld zoals tuchtzaken, privacy instellingen KNVB Functie’s , Diploma’s etc. Deze staan vermeld in de KNVB privacy statement

Voor het opslaan en opvragen en verwerken van bovenstaande persoons gegevens maakt RWB gebruik van de online database van Sportlink. Voor de privacy statement van sportlink ga naar: https://www.sportlink.nl/privacyverklaring/  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een autorisatie systeem die er voor zorgt dat alleen de juiste clubfunctionaris toegang heeft voor de voor hem noodzakelijke gegevens.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging van RWB kunnen persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakte foto’s, worden gepubliceerd op de website van RWB, social media als Facebook en Twitter en lokale en/of regionale nieuwsbladen. Wij maken gebruik van foto’s om via website of social media verslag te doen van onze sportieve en sociale activiteiten. Het is mogelijk dat op foto’s ook andere personen staan dan leden en vrijwilligers van onze vereniging, maar kunnen dit bij het verslag doen van onze sportieve en sociale activiteiten niet uitsluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken In het kader van blessurebehandeling kan RWB zgn. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, in dit geval medische, van je verwerken.

Doel en grondslag persoonsgegevens verwerking.

 RWB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het voeren van een leden-, sponsor- en financiële en salarisadministratie;

- Het innen van contributies of sponsorfacturen, uitbetaling van salaris en afhandeling daarvan;

- Voor het indelen in teams en de communicatie die nodig is voor het algemeen functioneren als    team (bijvoorbeeld t.b.v. trainingen en wedstrijden).

- Het verzorgen van de publicaties op de beeldschermen op het sportcomplex

- Het verzorgen van informatie op onze website

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- Sportieve en sociale evenementen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RWB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De persoonsgegevens die in het kader van de financiële en salaris administratie zijn verzameld en verkregen, worden door RWB in ieder geval minimaal zeven jaren (wettelijke bewaartermijn) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

RWB deelt jouw persoonsgegevens voor een beperkt aantal leden met onze accountant ten behoeve van de loonadministratie. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is ook het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bepaald. RWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten aller tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Sommige persoonsgegevens kun je zelf wijzigen via de App van Voetbal.nl of via onze ledenadministrateur . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RWB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via hierbij wordt wel gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RWB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens RWB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatie beleid op al onze systemen.  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via onze Secretaris RWB

Klachten

RWB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen en of opmerkingen

Vragen over of eventuele suggesties ter verbetering van deze Privacyverklaring kunnen gestuurd worden naar het emailadres Secretaris RWB

Bestuur RWB

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24-10-2018


Overzicht van de resultaten van R.W.B. 1 door de jaren heen met ook vermeld de trainers en voorzitters voor zover bekent.

 

Seizoen Trainer R.W.B. 1 Voorzitter Klasse / Resultaat  
2023 / 2024 Alfons van der Pluijm en assitenten Kees van de Sanden en Rien Roestenburg Bas Bruurmijn 4e Klasse F zaterdag                                                 ?e plaats                                                                      1e plaats Waalwijk-Cup
2022 / 2023 Dennis de Bruijn en assitent Kees van der Sanden Bas Bruurmijn 4e klasse D zaterdag                                                  3e plaats (Periode kampioen)                                     1e wedstrijd winst thuis tegen Steenbergen en 2e wedstrijd verlies uit tegen Herkingen. 
2021 / 2022 Interim Alfons van der Pluijm/ Berry Bruurmijn (rest seizoen)  Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu (t/m 5 april 20222 Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                                13e plaats (via Nacompetitie gedregadeerd tegen uit Terheijden)
2020 / 2021 Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                              2e plaats (Compeitie niet uitgespeeld)
2019 / 2020 Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu Bas Bruurmijn 4e klasse C                                                                1e plaats (Periodekampioen), Compeitie niet uitgespeeld. 
2018 / 2019 Ruud van den Heuvel Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                              13e plaats (Gedegradeerd na een beslising wedstijd thuis tegen Den Dungen)
2017 / 2018 (110) Ruud van den Heuvel Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                                8e plaats
2016 / 2017 Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                            10e plaats via Nacompetitie ingebleven.                    1e plaats Waalwijk-Cup
2015 / 2016 Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan Bas Bruurmijn 3e klasse B                                                               6e plaats
2014 / 2015 Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan Bas Bruurmijn 4e Klasse D                                                              1e plaats (KAMPIOEN)
2013 / 2014 Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan Bas Bruurmijn 3e klasse C                                                  14e plaats (gedegradeert)
2012 / 2013 Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan Bas Bruurmijn  4e Klasse D                                                              2e plaats (Periodekampioen)                                        Via nacompetitie Promotie naar de 3e klasse.
2011 / 2012 Interim Berry Bruurmijn/Gerben Kuijsten (rest seizoen)              Pierre van Berkel (t/m 15 maart 2012) Bas Bruurmijn 4e Klasse E                                                              5e plaats (Periodekampioen)
2010 / 2011 Pierre van Berkel Bas Bruurmijn 4e Klasse E                                                      6e plaats (Periodekampioen)
2009 / 2010 Eugéne van der Heijden Bas Bruurmijn 4e Klasse D                                                    10e plaats
2008 / 2009 Eugéne van der Heijden Bas Bruurmijn 3e Klasse C                                                  12e plaats (Gedegradeerd)                                          1e plaats Waalwijk Cup
2007 / 2008 (100) Patrick Berkelmans Bas Bruurmijn 3e Klasse C                                                              9e plaats
2006 / 2007 Patrick Berkelmans Bas Bruurmijn 3e Klasse C                                                              9e plaats
2005 / 2006  Patrick Berkelmans Bas Bruurmijn 4e Klasse F                                                              1e plaats (Kampioen)
2004 / 2005 Jan Kroot Bas Bruurmijn 4e Klasse E                                                              3e plaats
2003 / 2004 Jan Kroot Bas Bruurmijn 3e Klasse B                                                            10e plaats (Gedegradeerd)
2002 / 2003 Interim Patrick Berkelmans /Berry Bruurmijn (rest seizoen)      Bart Jansen (t/m dec 2002)      Peter Kelder 3e Klasse B                                                                9e plaats (Beslissingswedstrijd erin gebleven).
2001 / 2002   Hans Richters Peter Kelder 3e Klasse B                                                                6e plaats
2000 / 2001  Roland Schuermans Peter Kelder 3e Klasse B                                                              3e plaats (Periodekampioen)
1999 / 2000 Roland Schuermans Lau Snels 4e Klasse D                                                                  1e plaats (Kampioen)
1998 / 1999 Ger Henskens Lau Snels 4e Klasse D                                                                  6e plaats
1997 / 1998 (90) Ger Henskens Lau Snels 4e Klasse D                                                                  12e plaats (Periodekampioen nacompetitie)
1996 / 1997 Nico van den Brink Lau Snels 4e Klasse D                                                                  3e plaats (Periodekampioen)
1995 / 1996 Nico van den Brink Lau Snels 5e Klasse ?                                                                  1e plaats (Kampioen)
1994 / 1995 Nico van den Brink Lau Snels 4e Klasse F                                                             12e plaats (Gedegradeerd)
1993 / 1994 Huub Berbers Lau Snels 4e Klasse F                                                                  5e plaats
1992 / 1993 Rini Tijs Lau Snels 4e Klasse F                                                                  3e plaats (Periodekampioen)
1991 / 1992 Rini Tijs Lau Snels 4e Klasse E                                                                6e plaats (Periodekampioen)
1990 / 1991 John Smetsers Lau Snels 4e Klasse E                                                                6e plaats (Periodekampioen)
1989 / 1990 John Smetsers Lau Snels 3e Klasse C                                                                12e plaats (Gedegradeerd)
1988 / 1989 Ton van de Steen Lau Snels 3e klasse C                                                              2e plaats
1987 / 1988 (80) Ton van de Steen Lau Snels 3e klasse C                                                                  8e plaats
1986 / 1987 Rinus Wouters Lau Snels 3e klasse C                                                                  8e plaats
1985 / 1986 Rinus Wouters Lau Snels 3e klasse C                                                                  4e plaats
1984 / 1985 Jos Broers Lau Snels 3e klasse C                                                                  6e plaats
1983 / 1984 Jos Broers Piet Avontuur 3e klasse C                                                                  8e plaats
1982 / 1983 (75) Harry van de Heuvel Piet Avontuur 3e klasse C                                                                  9e plaats
1981 / 1982 Harry van de Heuvel Piet Avontuur 3e klasse C                                                                  2e plaats
1980 / 1981 Theo van de Bogaert Piet Avontuur  3e klasse C                                                                  2e plaats
1979 / 1980 Theo van de Bogaert Piet Avontuur 3e klasse C                                                                  3e plaats
1978 / 1979 Theo van de Bogaert Piet Avontuur 3e klasse C                                                                  4e plaats
1977 / 1978 Theo van de Bogaert Willie v.d. Gouw 3e klasse C                                                                  3e plaats
1976 / 1977 Theo van de Bogaert Mart Bruurmijn 3e klasse C                                                                  7e plaats
1975 / 1976 Henk Quaatvliet Mart Bruurmijn 2e klasse B                                                                  11e plaats (Gedegradeerd)
1974 / 1975 Henk Quaatvliet Mart Bruurmijn 2e klasse B                                                                  3e plaats                                                                      1e plaats Waakwijk-Cup
1973 / 1974 Henk Quaatvliet Mart Bruurmijn 2e klasse A                                                                  8e plaats                                                                      1e plaats Waalwijk-Cup
1972 / 1973 Henk Quaatvliet Mart Bruurmijn 2e klasse A                                                                  5e plaats
1971 / 1972 Henk Quaatvliet Mart Bruurmijn 2e klasse A                                                                 4e plaats
1970 / 1971 J.M. Nelissen Mart Bruurmijn 2e klasse B                                                                  6e plaats
1969 / 1970 J.M. Nelissen Mart Bruurmijn 2e klasse                                                                      8e plaats
1968 / 1969 J.M. Nelissen Mart Bruurmijn 2e klasse                                                                      11e plaats
1967 / 1968 (60) J.M. Nelissen Mart Bruurmijn 2e klasse                                                                      10e plaats
1966 / 1967 Kaufman Wim Snels sr. 2e klasse                                                                      10e plaats
1965 / 1966 Kaufman Wim Snels sr. 2e klasse                                                                      10e plaats
1964 / 1965 Kaufman Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      1e plaats (Kampioen)
1963 / 1964 Jan Matheijsen Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      8e plaats
1962 / 1963 Jan Matheijsen Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      5e plaats
1961 / 1962 Jan Matheijsen Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      1e plaats (Kampioen) geen promotie
1960 / 1961 Jan Matheijsen Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      8e plaats
1959 / 1960 Jan Matheijsen Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      1e plaats (Kampioen) geen promotie
1958 / 1959 J. v.d. Donk Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      6e plaats
1957 / 1958 (50) Tj Knier / J. v.d. Donk Wim Snels sr. 3e klasse                                                                    5e plaats
1956 / 1957 Tj. Knier Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      10e plaats
1955 / 1956 Tj. Knier Wim Snels sr. 3e klasse                                                                    7e plaats
1954 / 1955 Tj Knier / C. Bertens Wim Snels sr. 3e klasse                                                                    9e plaats  
1953 / 1954 Tj. Knier Wim Snels sr. 3e klasse                                                                    10e plaats
1952 / 1953 Tj. Knier Wim Snels sr. 3e klasse                                                                      5e plaats
1951 / 1952 Tj. Knier P.A. Möring 4e klasse                                                                      1e plaats (Kampioen)
1950 / 1951 Tj. Knier M. Sulsters 4e klasse                                                                      6e plaats
1949 / 1950 ? J. van Osch 4e Klasse                                                                     1e plaats (Kampioen) geen promotie 
1948 / 1949 Hr. v.d. Welle Jac. Van Loon 4e Klasse                                                                    2e plaats
1947 / 1948 (40) Hr. v.d. Welle Jac. van Loon 3e klasse                                                                      10e plaats (Gedegradeerd)
1946 / 1947 ? P.A. Möring  3e klasse                                                                      9e plaats
1945 / 1946 ? P.A. Möring  3e klasse                                                                      6e plaats
1944 / 1945 H. van Tilburg P.A. Möring Noodcompetitie  (niet uitgespeeld)
1943 / 1944 H. van Tilburg vacant 3e klasse                                                                      3e plaats
1942 / 1943 ? P. Maijers 3e klasse                                                                      4e plaats
1941 / 1942 ? Willie v.d. Gouw 3e klasse                                                                      2e plaats
1940 / 1941 ? Willie v.d. Gouw 3e klasse                                                                      3e plaats
1939 / 1940 ? Th. Adriaanse Noodcompetitie (Kampioen)
1938 / 1939 ? L. v.d. Heijden 3e klasse                                                                      4e plaats
1937 / 1938 ? P. van Tilborgh 3e klasse                                                                      6e plaats
1936 / 1937 ? P. van Tilborgh 3e klasse                                                                      3e plaats
1935 / 1936 C. Remmers A.H. Braspenning 3e klasse                                                                      4e plaats
1934 / 1935 ? L. v.d. Heijden (wnd.vz.) 3e klasse                                                                      2e plaats   
1933 / 1934 ? J.A. v. Lottum 3e klasse                                                                      6e plaats
1932 / 1933 (25) ? Th.J. Nuijten 3e klasse                                                                      5e plaats 
1931 / 1932 Th.J. Nuijten A. v. Oostrum 3e klasse                                                                      9e plaats (laatste geeindigd)
1930 / 1931 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                      6e plaats
1929 / 1930 ? A. v. Oostrum  ?e klasse                                                                      5e plaats
1928 / 1929 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                    7e plaats
1927 / 1928 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                      7e plaats
1926 / 1927 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                    8e plaats
1925 / 1926 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                    7e plaats
1924 / 1925 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                      7e plaats
1923 / 1924 ? A. v. Oostrum  ?e klasse                                                                      8e plaats
1922 / 1923 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                      8e plaats
1921 / 1922 ? A. v. Oostrum ?e klasse                                                                    6e plaats
1920 / 1921 (12½) ? A. v. Oostrum 3e klasse NVB                                                              7e plaats
1919 / 1920 ? A. v. Oostrum 1e klasse BVB                                                              6e plaats
1918 / 1919 ? A. v. Oostrum         
1917 / 1918 ?   1e klasse BVB                                                              3e plaats
1916 / 1917 ?    1e klasse BVB                                                              2e plaats
1915 / 1916 ?   Niet aan competitie deelgenomen
1914 / 1915 ?   Niet aan competitie deelgenomen
1913 / 1914 ?   1e klasse BVB                                                              3e plaats
1912 / 1913 ?   Competitie niet uitgespeeld
1911 / 1912      ?   1e klasse BVB                                                              3e plaats
1910 / 1911 ?   1e klasse BVB                                                              5e plaats (laatste plaats)
1909 / 1910 ?    
1908 / 1909   ?    
  Opgericht: 2 februari 1908    
 
Contact: Webmaster RWB
 
Tofco

Bedankt dat je belangstelling hebt om lid te worden van onze club!

Je kunt je inschrijven bij RWB via de site van de KNVB via deze link   Geef in de opmerkingen eventueel je voorkeur aan of al gemaakte afspraken.

Vrijwilligers zoals trainers en teamleiders etc. melden zich aan als "niet spelend" met de opmerking "vrijwilliger" na goedkeuring van het bestuur zijn zij vrij van contributie Er wordt wel verplicht om een banknr gevraagd maar dat is een automatisme in het KNVB formulier en wordt genegeerd bij verwerking. zij worden z.g. KNVB lid. Vrijwilligers kunnen natuurlijk ook betalend lid worden als z.g. niet spelend lid. Geef dit dan aan in de opmerkingen.

Nadat het formulier verzonden is ontvangt u een bevestingsemail waarop u nog moet reageren volgens de instructie in de email. Hierna kan de aanmelding worden verwerkt door de ledenadministratie.

Na inschrijving wordt met je contact opgenomen en wordt er bekeken of je in een team geplaatst kunt worden. Tenzij je hebt aangegeven dat daar al vooraf een afspraak over is gemaakt.

Als de inschrijving verwerkt is dan zal er dmv automatische incasso de 1e betaling voor dat halfjaar geïnd worden. Hierover ontvangt u een email met factuur en datum van incasso.

Voor overige vragen neem contact op via deze link met onze Ledenadministratie

In samenwerking met kleding sponsor JAKO en Teamwereld.nl heeft RWB ook een eigen Webshop.
U kunt daar alle RWB artikelen kopen tegen een scherpe prijs en tevens steunt u RWB.

LiveStream Wedstrijd Hoofdveld

Op zondag 24 oktober 2010 werd op Sportpark De Gaard, de thuishaven van Voetbalvereniging RWB, het nieuw aangelegde kunstgrasveld geopend.
 
Het door BAM Nootenboom aangelegd kunstgrasveld is van 100% polyethyleen gevuld met zand en rubber korrels.
Een modern grastapijt van de 3e generatie kunstgrasvelden waar iedereen die er op gespeeld heeft enthousiast is.
Het kunstgrasveld is geheel compleet aangelegd met leunhek, dug-outs en wedstrijdverlichting (200 lux).
Met het Willem van Oranjecollege (schoolsport) en Voetbalvereniging RWB zijn er twee vaste gebruikers en heeft ook RKC Waalwijk het veld ontdekt als uitwijkmogelijkheid.
 
Indien het past in de planning van RWB is het kunstgrasveld ook door derden te gebruiken.
Coördinator bij RWB is Nicky Ligtvoet Tel: 06-34166301, Email:   
 
De kosten die RWB in rekening brengt treft u hieronder aan:
 
Wedstrijd (2 teams / 2 uur)
Inclusief gebruik kleedkamers, grensrechtervlaggen en thee in de rust.
Teams dienen zelf voor ballen en scheidsrechter te zorgen.
Kosten € 100,--/ wedstrijd.
Oftewel € 50,--/ wedstrijd. / team.
Meerkosten wedstrijdverlichting
12 lampen, 200 lux € 20,--/ wedstrijd.
 
De huurprijs dient na de wedstrijd contant te worden voldaan

Hieronder een overzicht van alle Ereleden van R.W.B. en Leden van Verdienste.

 

 

Ere Galerij

 

Ereleden:

Marrien van Vugt

Erelid

?
     

Zilveren KNVB-speld

1957
     

Koninklijke onderscheiding

1968
     

Gouden KNVB-speld

1968
 

Wim Snels sr.

Erelid

1937
     

Koninklijke onderscheiding

1979
 

Mart Bruurmijn

Erelid

1988
     

Lid van verdienste

1978
     

Zilveren-KNVB-speld

1983
     

Koninklijke onderscheiding

1996
 

Dick van Baardwijk

† 

Erelid

1998
     

Lid van verdienste

1978
     

Zilveren KNVB-speld

1978
     

Ereteken gemeente Waalwijk

1999
 

Jac. Didden

 

Erelid

1998
     

Lid van verdienste

1983
     

Zilveren KNVB-speld

1988
     

Gouden KNVB-speld

1998
     

Koninklijke onderscheiding

2002
 

Lau Snels

 

Erelid

2004
     

Lid van Verdienste

1998
     

Ereteken Gemeente Waalwijk

2000
     

Zilveren KNVB-speld

2000
 

Kees Kuijsten

 

Erelid

2004
     

Lid van verdienste

1998
     

Gouden KNVB-speld

2008
 

Bas Bruurmijn

 

Erelid

2008
     

Lid van Verdienste

2002
     

Zilveren KNVB-speld

2008
     

Koninklijke onderscheiding

2015
     

Gouden KNVB-speld

2018
 

Pierre Schalken 

 

Erelid 

2013 
     

Lid van Verdienste

2008 
     

Zilveren KNVB-speld

2008 
     

Koninklijke onderscheiding  

2014

Leden van verdienste:

Huub Bruurmijn sr.

Lid van Verdienste

1968
     

Zilveren KNVB-speld

1983
 

Jaap Blom

Lid van Verdienste

1978
 

Willie Knippels

Lid van Verdienste

1988
 

Bertus Didden

Lid van Verdienste

1988
 

Tiny Bergmans

Lid van Verdienste

1988
     

Zilveren KNVB-speld

1988
 

Jan van Ark

Lid van Verdienste

1988
     

Zilveren KNVB-speld

1988
 

Wim Blom

Lid van Verdienste

1988
 

Peter Schalken

Lid van Verdienste

1994
     

Koninklijke onderscheiding

2012 
 

Bart Bergmans

Lid van Verdienste

1994
 

Wim Valk

Lid van Verdienste

1994
 

Ed Boertje

 

Lid van Verdienste

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2008
 

Ad van den Houdt

 

Lid van Verdienste

2008
     

Koninklijke Onderscheiding

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2008
 

Mari Kraneveld

 

Lid van Verdienste

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2008
 

Johan Kuijsten

 

Lid van Verdienste

2008
     

Sportvrijwilliger Gemeente Waalwijk

1996
     

Zilveren KNVB-speld

2008
 

Arie Roomer

 

Lid van Verdienste

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2008
         Koninklijke onderscheiding 2021
 

Heinz Boot

 

Lid van Verdienste

2008
 

Carola Bruurmijn

 

Lid van Verdienste

2008
     

Koninklijke Onderscheiding

2008
 

Foort Cové

 

Lid van Verdienste

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2018
     

              Koninklijke onderscheiding

2018
 

Kees Klijn

 

Lid van Verdienste

2008
 

Frank Moonen

 

Lid van Verdienste

2008
 

Frans Moonen

 

Lid van Verdienste

2008
 

Tiny Pullens

 

Lid van Verdienste

2008
                    Koninklijke onderscheiding 2021
 

Sjaak Timmermans

 

Lid van Verdienste

2008
     

Zilveren KNVB-speld

2018
 

Wout van Zelst

 

Lid van Verdienste

2008
 

 Cor Pulles

 

Lid van Verdienste 

2011
     

Zilveren KNVB-speld

2018
 

Dick van der Schans

 †

Koninklijke Onderscheiding

2003
     

Zilveren KNVB-speld

2018
     

                 Lid van Verdienste

2018

 

Jan Bergmans

 

Zilveren KNVB-speld

2018
     

                 Lid van Verdienste

2018
 

Berry Bruurmijn

 

Zilveren KNVB-speld

2018
     

                 Lid van Verdienste

2018
 

Marco van der Hammen

 

Zilveren KNVB-speld

2018
     

                 Lid van Verdienste

2018
 

Mart van Helvoirt

 

Zilveren KNVB-speld

2018
     

                 Lid van Verdienste

2018
 

         Antony Bruurnijn

                    Lid van Verdienste 2018
 

           Harrie Maas

                    Lid van Verdienste 2018
 

       Paul Timmermans

                    Lid van Verdienste 2018
            Marc Kuijsten                     Lid van verdienste 2018